ഇന്ത്യൻ ഏജന്റിന്റെ ലേസർ മെഷീൻ, കിംഗ്ഡമ് പോർട്ട് അയയ്ക്കും ഷിപ്പിങ് കാത്തിരിക്കുന്നു തയ്യാറാണ്.

ഇമഗെ൪
ഇമഗെ൭
ഇമഗെ൫
ഇമഗെ൮
ഇമഗെ൬
ഇമഗെ൯
ഇമഗെ൧൧
ഇമഗെ൧൦

സമയം പോസ്റ്റ്: ജനുവരി-൨൨-൨൦൧൯
ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!